REGULATIONS

LABDARĪBAS FONDA SOFI

PREČU PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

Šie precu pirkšanas-pārdošanas noteikumi ir distances līgums starp nodibinājumu “Labdarības fonds Sofi”, reģ. nr. 40008303258 (turpmāk tekstā arī – “Sofi Fonds”), un Jums (turpmāk tekstā – “Pircējs”), kad veicat pirkumu tiešsaistē Sofi Fonda interneta veikala mājaslapā shop.sofifonds.lv (turpmāk tekstā – “Interneta veikals”).

Sofi Fonda Interneta veikalā iekļautie piedāvājumi ir vērsti tikai uz patērētājiem, kuri veic pirkumu tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar šo personu komerciālo vai profesionālo darbību.

1. Vispārīgie noteikumi un līguma noslēgšana

1.1. Pasūtot preces Interneta veikalā, Pircējs slēdz līgumu ar nodibinājumu “Labdarības fonds Sofi”, reģ. nr. 40008303258, juridiskā adrese Skanstes ielā 52, Rīga, LV-1013.

1.2. Uzklikšķinot uz “Pabeigt pasūtījumu”, Pircējs veic sev saistošu pasūtījumu attiecībā uz iepirkumu grozā esošajām precēm.

1.3. Kad pasūtījums ir iesniegts un ir veikta tā apmaksa, Sofi Fonds Pircējam nekavējoties nosūta pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu. Saistošs līgums tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs saņem no Sofi Fonda pasūtījuma apstiprinājumu.

1.4. Līgums tiek slēgts latviešu valodā un līgumam tiek piemērota šo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu tajā brīdī spēkā esošā redakcija.

1.5. Sofi Fondam ir tiesības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem mainīt šos noteikumus, to aktuālo redakciju publicējot Interneta veikalā.

2. Preces

2.1. Interneta veikalā sniegtajiem preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Sofi Fonds dara visu iespējamo, lai preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Sofi Fonds nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos preču krāsas. Pircējs saprot, ka preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

2.2. Interneta veikalā uzrādītajos preču attēlos var būt redzami preču papildu piederumi vai sastāvdaļas, kas neietilpst pārdotās preces iepakojumā (preces iepakojuma sastāvs ir norādīts preces sludinājumu sadaļā "Informācija"). Prece tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājumam, ja tā atbilst Interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim un/vai aprakstam.

2.3. Ja vien nav norādīts citādi, visas preces, kas ir piedāvātas Interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto preci pārdot nav iespējams tāpēc, ka prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar Interneta veikalā norādīto cenu, tad Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (piem., pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas preces pasūtījums tiek atcelts.

2.4. Sofi Fondam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

3. Cenas un pasūtījuma piegāde

3.1. Tiek piemērotas tādas cenas, kuras norādītas Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas dienā. Norādītās cenas ietver visus nodokļus, ja tādi piemērojami preces piegādes dienā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem nodokļus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
  3.2. Preču cenas neietver pasūtījuma piegādes izdevumus.

   3.3. Preces tiek piegādātas, izmantojot preču piegādātāja SIA “Omniva” vai VAS “Latvijas Pasts” sniegtos pakalpojumus. Sofi Fondam ir tiesības piedāvāt Pircējam arī citu preces piegādes vai saņemšanas veidu.

   3.4. Piegādes termiņi:

   3.4.1. izvēloties piegādi ar preču piegādātāja SIA “Omniva” starpniecību, prece parasti tiek piegādāta 3-5 darba dienu laikā;

   3.4.2. izvēloties piegādi ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību, prece parasti tiek piegādāta 10 (desmit) darba dienu laikā.

   3.5. Aktuālie piegādes izcenojumi tiek norādīti pasūtījuma veikšanas brīdī.

   3.6. Pircējs ir atbildīgs par preces saņemšanu atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam un piegādes noteikumiem, ko nosaka preces piegādātājs.

   4. Pasūtījuma apmaksa

   4.1. Par precēm Pircējs var norēķināties ar bankas pārskaitījumu, maksājuma karti vai izmantojot citu norēķināšanas metodi, kas tiek piedāvāta Interneta veikalā pirkuma veikšanas brīdī.
    4.2. Pircējs ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar naudas pārskaitījumu.

     4.3. Pircējs piekrīt saņemt rēķinus tikai elektroniskā veidā.

     5. Pircēja pienākumi

      5.1. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju.

      5.2. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot Interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Sofi Fondam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot Interneta veikalu un Sofi Fonds neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
       5.3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām precēm un pieņemt tās šo noteikumu noteiktajā kārtībā.

        5.4. Pircējs apņemas pirms preces lietošanas sākuma apskatīt preci un pārliecināties, ka saņemtā prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.

        6. Sofi Fonda pienākumi

        6.1. Sofi Fonds apņemas:

         6.1.1. pielikt saprātīgās pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot Interneta veikala sniegtos pakalpojumus;
          6.1.2. cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
           6.1.3. ievērot visas šajos noteikumos norādītās prasības.
           7. Preces kvalitāte
           7.1. Sofi Fonds garantē Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteikto preču kvalitāti.
           7.2. Preču fotogrāfijas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no attēlotajiem. Ievietotās preces fotogrāfijas nevar tikt izmantotas kā pretenziju pamats. Prece uzskatāma par atbilstošu, ja tā atbilst Interneta veikalā norādītajam paraugam, modelim vai aprakstam.
           7.3. Sofi Fonda sniegtā preču kvalitātes garantija neierobežo Pircēja tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preces, nosaka Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.
           8. Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā
           8.1. Preču trūkumi tiek novērsti, kā arī neatbilstošas preces tiek aizstātas vai atgriezta preces vērtība, pamatojoties uz šajos noteikumos nostiprināto kārtību un ņemot vērā piemērojamo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības.
            8.2. Pircējs, kurš vēlas iesniegt sūdzību par nekvalitatīvām vai nepilnīgas komplektācijas precēm, to var izdarīt rakstot uz e-pastu info@sofifonds.lv un atgriežot (nosūtot) iespējami neatbilstošo preci Sofi Fondam uz šajos noteikumos norādīto juridisko adresi vai vienojoties ar Sofi Fondu par citu preces atgriešanas veidu.
             8.3. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jāsniedz vismaz šāda informācija:
              8.3.1. Pasūtījuma numurs;
               8.3.2. Preces defekts, bojājuma pazīmes vai trūkstošā daļa;
                8.3.3. jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, preces fotogrāfija, nekvalitatīvās vietas fotogrāfija (ja tas ir mehānisks bojājums un to ir iespējams nofotografēt), preces iepakojuma fotogrāfija u.c.
                 8.4. Iesniedzot sūdzību, Pircējam ir jānorāda viens no veidiem, kādā Pircējs vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
                  8.4.1. Sofi Fondam bez atlīdzības saprātīgā termiņā novēršot preces neatbilstību - trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst;
                   8.4.2. bez atlīdzības saprātīgā termiņā aizstāt preci ar analoģisku atbilstošas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir radušies Pircēja vainas dēļ;
                    8.4.3. attiecīgi samazināt pirkuma cenu, ņemot vērā preces neatbilstību, un par ko Sofi Fonds un Pircējs ir vienojušies;
                     8.4.4. atcelt līgumu un atmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudas summu, izņemot gadījumu, ja preces neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot. Preces neatbilstība uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

                      8.5. Izskatot sūdzību, atbilde tiek sniegta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja sūdzību, Sofi Fonds nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

                      9. Atteikuma tiesības


                      9.1. Pircējam, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, nenorādot iemeslu, un vienpusēji atkāpties no līguma, atgriežot saņemtās preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Šis noteikums nozīmē, ka minētajā laika periodā pārdomājot vai citu iemeslu dēļ nolemjot atteikties no preces, Pircējam ir tiesības paziņot Sofi Fondam par savu lūgumu atgriezt preces Sofi Fondam un saņemt samaksāto naudu. Preces atgriešanas izdevumi ir jāsedz Pircējam.

                       9.2. Pircēja tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā vienpusēji atkāpties no līguma, atgriezt preces Sofi Fondam un saņemt atpakaļ samaksāto naudu, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar līguma noslēgšanas dienu, kā tas ir definēts šo noteikumu 1.3.punktā.
                        9.3. 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņu atteikuma tiesību izmantošanai skaita šādi:
                         9.3.1. ja tiek iegādāta viena prece – no dienas, kad pircējs ir saņēmis Preci;
                          9.3.2. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs ir saņēmusi pēdējo preci;
                           9.3.3. Ja termiņa beigas iekrīt valstī noteiktajā svētku dienā (brīvdienā), atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

                            9.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Sofi Fonds par lēmumu atkāpties no līguma, uz info@sofifonds.lv nosūtot aizpildītu atteikuma veidlapu (paraugu skat. zemāk) kopā ar pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju:

                            Adresāts: “Labdarības fonds Sofi”

                            Reģ. Nr. 40008303258

                            Juridiskā adrese: Skanstes iela 52,

                            Rīga, LV-1013

                            E-pasts: info@sofifonds.lv

                             

                            Paziņojums par atteikšanos.

                            Es ar šo paziņoju, ka vēlos izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no noslēgtā līguma ar mani par šādu preču iegādi:

                                            — [Preces nosaukums];

                                            — [Preces pasūtīšanas datums/saņemšanas datums];

                             

                            [Pircēja vārds, uzvārds]

                            [Pircēja adrese un e-pasts]

                            [Pircēja pašrocīgs paraksts]

                            [Datums]

                             

                            9.5. Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Sofi Fonds nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.

                            9.6. Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Sofi Fondam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atgriež vai nodod preces Sofi Fondam. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs preces nodod vai nosūta Sofi Fondam pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pircējs sedz Preces atpakaļatdošanas izmaksas.

                            9.7. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma Sofi Fonds nav saņēmis atpakaļ preci, no kuras Pircējs ir atteicies, tad atteikuma pieteikums tiek anulēts.

                            10. Naudas atgriešana atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā

                             10.1. Pircējam ir tiesības pārbaudīt preci, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbības, bet preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei veicama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.
                              10.2. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.
                               10.3. Atgriežamo preci nedrīkst bojāt un lietot tā, ka tiek pārsniegta preces lietošana tās rakstura, īpašību un darbību noskaidrošanai un pārbaudei. Pircējs cenšas saglabāt atgriežamajai precei oriģinālo iepakojumu, autentiskās etiķetes un aizsargmaisiņus. Preces jāatgriež pilnā komplektācijā ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tika pārdotas.
                                10.4. Pasūtījuma atgriešanas gadījumā pasūtījuma piegādes maksa netiek atgriezta.
                                 10.5. Jebkāda naudas atgriešana tiek veikta pēc iespējas izmantojot tādu pašu maksāšanas metodi, kādu izmantoja Pircējs, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

                                  10.6. Ja pirkuma veikšanai Pircējs izmantoja dāvanu karti, par attiecīgo summu tiks izsniegta jauna dāvanu karte.

                                  11. Personas datu apstrāde

                                  11.1. Personu datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Sofi Fonda Privātuma politikas noteikumiem, kas pieejama Interneta veikalā.

                                  12. Dāvanu kartes un to izmantošana

                                  12.1. Dāvanu kartes ir kuponi, kurus var iegādāties. Tās var izmantot, lai iegādātos Sofi Fonda preces, bet ar tām nevar nopirkt jaunas dāvanu kartes. Ja ar dāvanu kartes vērtību nepietiek, lai nosegtu pasūtījuma vērtību, starpību var samaksāt, izmantojot citu norēķināšanas metodi saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

                                  13. Citi noteikumi

                                   13.1. Sofi Fondam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar līgumu trešajai personai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai.
                                    13.2. Šiem noteikumiem un no tiem izrietošajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.
                                     13.3. Jebkurš strīds jārisina sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, Pircējam ir tiesības bez maksas risināt strīdu, iesniedzot rakstveida iesniegumu ārspustiesas strīda risinātājam: Patērētāju strīdu risināšanas komisijai, adrese: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010, tālrunis: 65452554, elektroniskā pasta adrese: pasts@ptac.gov.lv.
                                      13.4. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar Interneta veikala izmantošanu un nevar tikt noregulēti savstarpēju pārrunu ceļā, tiks izšķirti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem Latvijas Republikas tiesā.